Το σημαντικότερο ίσως μέρος της εγκατάστασης και παραμετροποίησης ενός συστήματος EPR είναι

η σωστή εκπαίδευση των χειριστών του.

 

 dreamstime s 44759071

Η εκπαίδευση έχει διπλό σκοπό. Αφ ενός να εξοικιώσει του χρήστες με το νέο περιβάλλον εργασίας

αφ ετέρου να δώσει τη δυνατότητα στα στελέχη της εταιρείας να δουν στη πράξη τις δυνατότητες

του νέου EPR.