Η υλικοτεχνική υποδομή είναι απο τους κυριώτερους παράγοντες για την εύρυθμη λειτουργία

ενός πληροφοριακού συστήματος.

Η MediaLab σας προτείνει τον κατάλληλο εξοπλισμό  και σας βοηθάει στην εγκατάσταση και

την παραμετροποίησή του.

 

 dreamstime s 33058317