Η αρχική εγκατάσταση και  παραμετροποίηση ενός συστήματος ERP είναι πολύ σημαντική για την

μετέπειτα εκμετάλευση των δυνατοτήτων του.

Μια ομάδα εξιδικευμένων συμβούλων σας βοηθάει να σχεδιάσετε το καταλληλότερο σύστημα

για τις ανάγκες σας.

small-group-business-people-meeting-20593948

Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε την κατάλληλη υποδομή ώστε τo ERP σας να εξελίσεται

μαζί με επιχειρησή σας.

 

 MediaFrame ERP

Το MediaFrame ERP αποτελεί καινοτομία στη μηχανογράφηση της σύγχρονης επιχείρησης. Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο έχει σχεδιαστεί με τα πλέον εξελιγμένα εργαλεία ώστε να ενσωματώνει δυναμικά όλες τις δυνατότητες και διαδικασίες που απαιτεί ακόμα και η πλέον πολυσύνθετη μηχανοργάνωση.

Αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας των υλικών και των επικοινωνιών μπορεί να προσομοιωθεί απόλυτα στις ανάγκες της επιχείρησης χάρη στις εξαιρετικές δυνατότητες παραμετροποίησης του, χωρίς συμβιβασμούς στην φιλικότητα και την ευχρηστία του. Παράλληλα έχει υψηλά επίπεδα ασφάλειας και αξιοπιστίας, χάρη στα πολλαπλά στάδια επεξεργασίας των πληροφοριών που δέχεται.

Λειτουργεί στη πλέον διαδεδομένη πλατφόρμα των windows και αξιοποιεί τις εξαιρετικές δυνατότητες της πιο αξιόπιστης βάσης δεδομένων SQL Server. Επίσης έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει σε πολλαπλές βάσεις δεδομένων, διαχειρίζεται δε με ασφάλεια απεριόριστο όγκο δεδομένων και υποστηρίζει ταυτόχρονη λειτουργία μεγάλου αριθμού χρηστών, δίνοντας στην επιχείρηση ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη διαχείριση των κρίσιμων διαδικασιών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά του MediaFrame ERP

 • Εξαιρετικά εργονομικό και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Απ’ ευθείας επικοινωνία με άλλες εφαρμογές
 • Διαχείριση με ασφάλεια απεριόριστου όγκου δεδομένων
 • Απόλυτος έλεγχος πρόσβασης σε αρχεία δεδομένων
 • Συμβατή διαχείριση ημερομηνιών και ημερολογιακών περιόδων
 • Διαχείριση πολλαπλών νομισμάτων
 • Απεριόριστες δυνατότητες δυναμικής σχεδίασης
 • Πλήρης ανάπτυξη και έλεγχος αρμοδιοτήτων χρηστών
 • Menus οργανωμένα σε ενότητες
 • Ευέλικτη παρουσίαση και αναζήτηση πληροφορίας
 • Αύξουσα ή φθίνουσα ταξινόμηση ως προς όλα τα πεδία της πληροφορίας
 • Υψηλή ταχύτατη καταχώριση δεδομένων
 • Απεριόριστος αριθμός εκτυπώσεων με επιλογή φίλτρων σε κάθε report

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 Ολοκλήρωση.

Η εφαρμογή ολοκληρώνει όλα τα module που απαιτούνται για την λειτουργία μιας σύγχρονης επιχείρησης, αναλυτικότερα:

 • Γενική Λογιστική.
 • Διαχείριση Παγίων.
 • Εμπορική Διαχείριση (Πελάτες, Προμηθευτές, Αποθήκη, Αγορές, Πωλήσεις).
 • Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS).
 • On-line λειτουργία.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συγκεκριμένες λειτουργικές προδιαγραφές του συστήματος ανά κατηγορία ενοτήτων.

 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
 • Λογιστικό Σχέδιο
 • Κωδικοποίηση λογαριασμών βάσει του Εθνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.
 • Αυτόματη ενημέρωση χρεώσεων και πιστώσεων λογαριασμών συνολικά (έναρξη, τρέχουσα και επόμενη χρήση) και ανά μήνα σε όλες τις βαθμίδες.
 • Έλεγχος συμφωνίας χρεοπιστώσεων.
 • Λογιστικά Άρθρα
 • Απόλυτη εναρμόνιση με τις διατάξεις του Κ.Β.Α.Σ.
 • Καταχώριση βάσει του διπλογραφικού συστήματος με τη μορφή λογιστικού άρθρου με έλεγχο συμφωνίας άρθρου για την εξασφάλιση σωστών ισοζυγιών.
 • Δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας σε δύο η περισσότερες χρήσεις.
 • Δυνατότητα λειτουργίας με προσωρινές εγγραφές για έλεγχο-οριστικοποίηση.
 • Χρήση πολλών ημερολογίων.
 • Δυνατότητα επιλογής αιτιολογίας από αρχείο προκαθορισμένων αιτιολογιών και ελεύθερου κειμένου ανά εγγραφή.
 • Εκτυπώσεις
 • Λογιστικό σχέδιο για οποιαδήποτε βαθμίδα.
 • Έλεγχος κίνησης ανά μήνα.
 • Γενικό Καθολικό.
 • Αναλυτικά Καθολικά για οποιαδήποτε βαθμίδα λογαριασμών.
 • Εκτύπωση ελέγχου εγγραφών κατά σειρά καταχώρισης.
 • Αναλυτικά ημερολόγια με δυνατότητα συνόλων ανά ημέρα.
 • Περιοδικές Εργασίες
 • Εργασίες έναρξης διαχειριστικής περιόδου (εγγραφές έναρξης και άνοιγμα νέας χρήσης).
 • Εργασίες κλεισίματος περιόδου και χρήσης με αυτόματη δημιουργία της απογραφής των λογαριασμών για τη νέα χρήση.
 • Αυτόματη ενημέρωση από τα λοιπά υποσυστήματα Παγίων, Πελατών, Προμηθευτών.

·         Πάγια

 • Λίστα των παγίων με τα βασικά τους στοιχεία.
 • Διαφορετικές όψεις απεικόνισης της λίστας.
 • Βασικά στοιχεία των παγίων: Κωδικός, περιγραφή, αριθμός Μητρώου, προμηθευτής, αξία παγίου, ποσότητα, ημερομηνία κτήσης, κόστος συντήρησης και ασφάλισης, παρατήρηση, τύπος, κατηγορία, θέση, υπηρεσία, τμήμα, κωδικός Λογιστικής (παγίου, αποσβεσθέντων, αποσβέσεων, σωρευμένων αποσβέσεων, Φ.Π.Α., πωλήσεων), μέθοδος απόσβεσης, συντελεστής τακτικών αποσβέσεων, συντελεστής πρόσθετων αποσβέσεων λόγω αναπτυξιακού νόμου, ημερομηνία έναρξης και λήξης αποσβέσεων, υπολειμματική αξία, αναπόσβεστη αξία, τακτικές αποσβέσεις (Απογραφή Χρήσης, Περιόδου), πρόσθετες αποσβέσεις (Απογραφής, Χρήσης, Περιόδου), Συνολικές αποσβέσεις (Απογραφή, Χρήσης, Περιόδου).
 • Σε κάθε πάγιο προσθήκες και επεκτάσεις, καθώς και εγγραφές μεταβολών.
 • Διαδικασία υπολογισμού αποσβέσεων σε ένα πάγιο ή και μαζικά.
 • Διαδικασία διαχωρισμού παγίου στην περίπτωση της μερικής πώλησης ενός παγίου.
 • Παρακολούθηση ιστορικού των προηγηθέντων υπολογισμών αποσβέσεων. Διακριτική παρακολούθηση των αποσβέσεων προσθηκών και επεκτάσεων.
 • Εκτύπωση ελέγχου αποσβέσεων για οποιοδήποτε διάστημα
 • Εκτύπωση αρχικής αξίας και αναπόσβεστης αξίας κατά κατηγορία παγίων.
 • Εκτύπωση καρτέλας (αναλυτικού καθολικού) Παγίου.
 • Αυτόματο import από

·         Εισπράξεις και Πληρωμές / Παρακολούθηση Υπολοίπων

 • Λειτουργίες καταχώρησης των χρηματικών συναλλαγών με πελάτες και προμηθευτές με ταυτόχρονη έκδοση αποδείξεων.
 • Δυνατότητα χρήσης πολλών σειρών αποδείξεων
 • Εκτύπωση σε παραμετρικά σχεδιαζόμενες φόρμες.
 • Δυνατότητα παρακολούθησης στοιχείων αξιόγραφων.
 • Εκτύπωση Βιβλίου, Πινακίου και Ληξιαρίου αξιόγραφων.
 • Έλεγχος υπολοίπου πελάτη και προμηθευτή για οργάνωση και υπολογισμό των ημερομηνιών λήξης πληρωμής των τιμολογίων.
 • Εικόνα συνολικού και προοδευτικού υπολοίπου ανά μήνα ή με δωδεκάμηνη προοδευτική ανάλυση.
 • Καρτέλα (Αναλυτικό Καθολικό) με ανάλυση των χρεοπιστώσεων και του υπολοίπου όπως διαμορφώνεται από τις τιμολογήσεις και τις πληρωμές.
 • Μηνιαίο Ισοζύγιο πελατών και προμηθευτών.
 • Καταστάσεις εισπράξεων και πληρωμών ανά τρόπο πληρωμής.
 • Αντιστοίχιση των εισπράξεων και των πληρωμών με τα τιμολόγια.
 • Ενηλικιώσεις υπολοίπων (Age Analysis) για πελάτες και προμηθευτές.
 • Κατάσταση προβλέψεων πληρωμών και αναμενόμενου υπολοίπου σε συγκεκριμένη ημερομηνία.
 • Αυτόματη ενημέρωση των λογιστικών εγγράφων από τις χρηματικές συναλλαγές στο κύκλωμα της Λογιστικής.

 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΠΟΘΗΚΗ

 • Πλήρης κάλυψη αναγκών θεωρημένης αποθήκης
 • Παρακολούθηση θεωρημένης αποθήκης με πολλαπλούς αποθηκευτικούς χώρους.
 • Εκτυπώσεις ελέγχου για την ορθότητα των τιμών κόστους .
 • Δυνατότητα αυτόματης κοστολόγησης και αυτόματη ενημέρωση της Αναλυτικής Λογιστικής.
 • Αυτόματο import απo αρχείο excel.
 • Προβολή τρέχοντος υπολοίπου είδους κατά τη διάρκεια της καταχώρησης.
 • Πλήρης έλεγχος αρνητικών υπολοίπων κατά αποθηκευτικό χώρο κατά τη διάρκεια της καταχώρησης ή της μετατροπής από άλλο παραστατικό.
 • Παρακολούθηση παρτίδων ειδών, και έλεγχος υπολοίπων ανά παρτίδα.
 • Παρακολούθηση Serial Number.
 • Αυτόματη εκτύπωση ετικετών Barcode σύμφωνα με τις ποσότητες του παραστατικού.
 • Γεννήτρια Barcode για κωδικούς EAN 13, EAN
 • Δυνατότητα πλήρους παραμετροποίησης ετικετών Barcode μέσω Crystal Reports.
 • Δυνατότητα διαμόρφωσης στηλών παραστατικού.

 

Πελάτες

Για κάθε πελάτη το πρόγραμμα υποστηρίζει το άνοιγμα καρτέλας πελάτη στην οποία καταχωρούνται τα στοιχεία του με κάποιον μοναδικό κωδικό και περιλαμβάνει επωνυμία, τίτλο εταιρίας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., είδος επιχείρησης, προέλευση, συνομιλητή, υπεύθυνο λογαριασμού, κωδικό Λογιστικής, πλήρη διεύθυνση, γεωγραφική περιοχή, τηλέφωνα, Fax, Telex κλπ. Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα προγραμματισμού των παραμέτρων της καρτέλας του πελάτη, ώστε να είναι δυνατή η εισαγωγή συμπληρωματικών στοιχείων ανάλογα με τις εκάστοτε διαμορφούμενες ανάγκες.

Αναλυτικά οι δυνατότητες που υποστηρίζονται είναι:

 • Η παράθεση Λίστας Πελατών με τα βασικά τους στοιχεία.
 • Η αναζήτηση πελατών με επιλογή κλειδιού από όλα τα πεδία του πελάτη.
 • Η απεικόνιση της λίστας με διαφορετικές όψεις.
 • Η πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία του πελάτη με Χρεώσεις, Πιστώσεις αναλυτικά και υπόλοιπο λογαριασμού ανά πάσα στιγμή.
 • Λήψη στοιχείων από ΑΑΔΕ. με την χρήση ΑΦΜ
 • Η λήψη πληροφοριακών εκτυπώσεων που θα περιλαμβάνουν:
 • Αλφαβητικό ευρετήριο Πελατών
 • Κωδικολόγιο Πελατών
 • Πελάτες ανά είδος επιχείρησης
 • Πελάτες ανά γεωγραφική περιοχή
 • Η λήψη οικονομικών αναφορών που θα περιλαμβάνουν:
 • Ισοζύγιο Πελατών
 • Αναλυτικό καθολικό
 • Ενηλικίωση υπολοίπων
 • Ημερολόγια
 • Καταστάσεις εισπράξεων

Προμηθευτές

 

 • Λίστα Προμηθευτών με τα βασικά τους στοιχεία
 • Αναζήτηση Προμηθευτών με επιλογή κλειδιού από όλα τα πεδία του Προμηθευτή.
 • Διαφορετικές όψεις απεικόνισης της λίστας.
 • Βασικά στοιχεία Προμηθευτή: Κωδικός, επωνυμία, τίτλος εταιρείας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., είδος επιχείρησης, συνομιλητής, κωδικός Λογιστικής, κωδικός Λογιστικής Δ.Ο.Υ., πλήρης διεύθυνση, γεωγραφική περιοχή, τηλέφωνα, Fax, Telex.
 • Οικονομικά στοιχεία προμηθευτή με χρεώσεις, πιστώσεις αναλυτικά και υπόλοιπο λογαριασμού ανά πάσα στιγμή.
 • Λήψη στοιχείων από ΑΑΔΕ. με την χρήση ΑΦΜ
 • Πληροφοριακές εκτυπώσεις
 • Αλφαβητικό ευρετήριο Προμηθευτών
 • Κωδικολόγιο Προμηθευτών
 • Εκτύπωση ελέγχου των αγορών ανά προμηθευτή για επιλεγόμενη χρονική περίοδο
 • Προμηθευτές ανά είδος επιχείρησης
 • Προμηθευτές ανά γεωγραφική περιοχή
 • Οικονομικές αναφορές
 • Ισοζύγιο Προμηθευτών
 • Αναλυτικό καθολικό
 • Ενηλικίωση υπολοίπων
 • Ημερολόγια
 • Καταστάσεις πληρωμών

·         Έκδοση Παραστατικών Αγορών, Πωλήσεων, Παραγελιών

 • Δυνατότητα χρήσης πολλών σειρών παραστατικών.
 • Δυνατότητα πληκτρολόγησης ελεύθερου κειμένου στα παραστατικά.
 • Συγκεντρωτική κατάσταση παραστατικών που εκδόθηκαν για επιλεγόμενους πελάτες/προμηθευτές και χρονικό διάστημα.
 • Αυτόματη ενημέρωση υπολοίπου πελατών και προμηθευτών από την τιμολόγηση.
 • Αυτόματη ενημέρωση των λογιστικών στο κύκλωμα της Λογιστικής.(προβολή λογιστικού άρθρου κατά την στιγμή της καταχώρησης).
 • Αυτόματη ενημέρωση της αποθήκης
 • Αυτόματη ενημέρωση αρχείου παγίων.

Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS)

Η εφαρμογή υποστηρίζει τις απαιτήσεις για ολοκληρωμένη πληροφόρηση των προϊσταμένων των Τμημάτων και της Διοίκησης. Η πληροφόρηση αυτή στο μεγαλύτερο ποσοστό θα καλύπτεται με ένα, εκ των προτέρων, προγραμματισμένο σύστημα αναφορών, ενώ παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες για ad hoc αναφορές απευθείας από το σταθμό εργασίας τους.

Διασύνδεση της εφαρμογής με e-shop:

H διασύνδεση περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 1. Αυτόματη εισαγωγή ειδών από το ERP στο e-shop.
 2. Ενημέρωση link φωτογραφιών.
 3. Αυτόματη ενημέρωση όλων των κοινών πεδίων .
 4. Ενημέρωση υπολοίπων , τιμών κλπ.
 5. Αυτόματη εισαγωγή παραγγελιών από το e-shop στο ERP.
 6. Αυτόματη εισαγωγή πελατών από το e-shop στο ERP. (Με την εισαγωγή των παραγγελιών ανοίγονται αυτόματα τα στοιχεία των πελατών αν είναι επιθυμητό)
 7. Προσθήκη πεδών στο ERP ώστε να είναι δυνατή η απόλυτη ταύτιση με το e-shop.
 8. Δυνατότητα ενημέρωσης του ERP από to e-shop.

Sales Force Support.

Το σύστημα χρησιμοποιεί την βάση δεδομένων του ERP MediaFrame και παρέχει τις κάτωθι δυνατότητες στους πωλητές της εταιρείας.

 1. Απομεμακρυσμένη πρόσβαση μέσω browser στα στοιχεία των πελατών
 2. Λογιστική καρτέλα πελάτη με ανάλυση ειδών τιμολογίων .
 3. Εκκρεμείς παραγγελίες πελάτη με ανάλυση ειδών.
 4. Απλήρωτα τιμολόγια με μέρες καθυστέρησης (προϋποθέτει SQL Server Standard)
 5. Επιλεκτική παρουσίαση των πελατών ανάλογα με τον πωλητή.
 1. Πρόσβαση στα είδη της εταιρείας με δυνατότητα online παρακολούθησης των υπολοίπων καθώς και προβολή της φωτογραφίας του είδους.
 1. Δυνατότητα λήψης παραγγελίας από τον πελάτη που επισκέπτεται ο πωλητής και online μεταφορά της στα κεντρικά , καθώς και αυτόματης εκτύπωσης αυτής σε εκτυπωτή του κεντρικού η και στον εκτυπωτή του πελάτη.

Το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή που είναι συμβατή με

HTML 5. Επίσης μπορεί να λειτουργήσει σε περιβάλλον Desktop σε οποιονδήποτε browser .

 

B2B on Cloud

     B2B εφαρμογή που δίνει δυνατότητα στους πελάτες της εταιρείας να βλέπουν όλα τα στοιχεία που τους αφορούν

         1.Λογιστική καρτέλα  με ανάλυση ειδών τιμολογίων (real time).

         2. Εκκρεμείς παραγγελίες με ανάλυση ειδών (real time).

        3.Απλήρωτα τιμολόγια με μέρες καθυστέρησης (προϋποθέτει SQL Server Standard). 

        4.Πρόσβαση στα είδη της εταιρείας με δυνατότητα realtime παρακολούθησης των υπολοίπων καθώς και προβολή της φωτογραφίας του είδους

        5.Δυνατότητα  online παραγγελίας με αυτόματη δεύσμευση ειδών.

Πρόσθετες Δυνατότητες:

 1. Δυνατότητα touch screen στα ταμεία
 2. Διασύνδεση με ζυγαριά online η μέσω barcode
 3. Διασύνδεση με Pos. Άμεση αποστολή του ποσού της απόδειξης η του τιμολογίου στο Pos και αυτόματη ενημέρωση της λογαριασμού της τράπεζας που αφορά την συγκεκριμένη κάρτα.
 4. Πλήρης υποστήριξη RFID τόσο στους σταθμούς εργασίας όσο και με την χρήση φορητών συσκευών (smartphones).

 

Οι παραπάνω δυνατότητες του Mediaframe είναι ενδεικτικές . Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες