Διαχείριση Αποθηκών

 Mediaroll

 

Γενικά

 • Βασίζεται στην  πλατφόρμα του MediaFrame :

¨       Υπάρχουν δικαιώματα ασφαλείας σε επίπεδο ομάδας χρηστών και κάθε αντικειμένου του προγράμματος για εμφάνιση, προσθήκη, διαγραφή, εκτύπωση κλπ.

¨       Όλα τα μενού, τα πεδία στις φόρμες και οι στήλες κάθε λίστας μπορούν, ανάλογα με τα δικαιώματα να διαμορφώνονται από τον χρήστη

¨       Όλες οι λίστες  εξάγονται σε διάφορες μορφές αρχείων

¨       Υπάρχει η δυνατότητα παρέμβασης  σε κάθε αντικείμενο του προγράμματος για  να εξυπηρετήσει  ειδικές ανάγκες κάθε χρήστη

 • Υποστηρίζει πολλές εταιρείες και χρήσεις, ενώ δεν απαιτείται αλλαγή χρήσης
 • Υποστηρίζει κοινές επιχειρήσεις  και οικονομοτεχνικά έργα

Ανθρώπινο δυναμικό

Η εφαρμογή έχει τις παρακάτω δυνατότητες.

 • Υποστηρίζει πλήθος προσωπικών δεδομένων επαφών πού συμμετέχουν σε έργα, εκδηλώσεις  πάσης φύσεως  και μισθοδοτούνται ή όχι.
 • Υποστηρίζει όλες τις κατηγορίες υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων, ελευθέρων επαγγελματιών, μελών ΔΣ, τεκμαρτών, φασόν κλπ.
 • Υποστηρίζει πλήθος ομαδοποιήσεων
 • Υποστηρίζει πολλαπλά ωράρια εργασίας κανονικά, διακοπτόμενα ή κυλιόμενα
 • Υποστηρίζει ανάλυση αποδοχών με απεριόριστα επιδόματα
 • Υποστηρίζει ανάλυση απεριόριστες κρατήσεις και φόρους
 • Διατηρεί ιστορικό αρχείο όλων των παραπάνω στοιχείων
 • Αυτόματη μεταφορά των βασικών και μισθολογικών στοιχείων μεταξύ εταιρειών

Μισθοδοσία

 • Υποστηρίζει πολλές μισθοδοσίες μέσα στην περίοδο σε διάφορες ημερομηνίες
 • Υποστηρίζει μία συγκεντρωτική ή πολλές πληρωμές μέσα στην περίοδο
 • Δημιουργεί όλα τα γνωστά αρχεία για ΕΦΚΑ, ΦΜΥ και τραπεζών (μορφή αρχείων SEPA)
 • Υποστηρίζει, με εντελώς νέο τρόπο, δάνεια, επιδοτήσεις από ασφαλιστικά, ημερολόγιο κάθε συμβάντος παρουσίας, απουσίας, αδείας κλπ.
 • Υποστηρίζει αποζημιώσεις για πρόβλεψη, αποζημιώσεις  αποχωρήσεις τμηματικές ή μη, αποζημιώσεις τηλεργασίας, παροχές σε είδος κλπ.
 • Αναλυτική καρτέλα εργαζομένου
 • Υποστηρίζει αποστολή εκκαθαριστικών σημειωμάτων και βεβαιώσεων αποδοχών με email.
 • Δημιουργεί λογιστικό άρθρο. Διαθέτει αυτόμονο λογιστικό σχέδιο που επικοινωνεί on Line με το  MediaFrame ERP αλλά και με πολλά από τα λογιστικά πακέτα της αγοράς.
 • Δημιουργεί αυτόματα όλες τις μισθοδοσίες για επιλεγμένους εργαζόμενους για όλο το έτος με φραγμό την ημερομηνία αποχώρησης (πχ. για προβλέψεις)
 • Πλήθος εκτυπώσεων που εξάγονται σε όλες τις γνωστές μορφές αρχείων (Word, Excel, pdf, ascii κλπ.)

 

 

 1. ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: MediaRoll

 

 

Ενότητα

 

Περιγραφή

 

Ωράρια

·         Μηνιαίοι

·         Ημερομίσθιοι

·         Ωρομίσθιοι

·         Υπερωρίες (αυτόματη ανάλυση)

·         Υπερεργασία

·         Νυκτερινά

·         Αργίες

·         Απουσίες

·         Απεργίες

·         Μειωμένα ωράρια

·         Πολλαπλά ωράρια

Αποδοχές

·         Απεριόριστη ανάλυση τακτικών αποδοχών

·         Δώρα, αναδρομικά, αποχωρήσεις

·         Ασθένειες

·         Έκτακτες αποδοχές με κρατήσεις και χωρίς κρατήσεις

Κρατήσεις

·         Ασφαλιστικά ταμεία

·         Δάνεια

·         Σύλλογοι

·         Χαρτόσημο

·         Παρακράτηση φόρου, με κατηγορίες παρακράτησης τόσο κατά εργαζόμενο, όσο και κατ’ είδος αποδοχών

Α.Π.Δ.

·         Κοινών επιχειρήσεων

·         Οικονομοτεχνικών έργων

Προκαταβολές

·         Απεριόριστο πλήθος προκαταβολών με δυνατότητα εκκαθάρισής τους σε οποιαδήποτε μη εκκαθαρισθείσα ‘περίοδο’.

Τρόποι πληρωμής

·         Μετρητά

·         Μέσω τραπεζών με ηλεκτρονικό τρόπο κατάθεσης σύμφωνα με τις επιταγές της κάθε τράπεζα. Συμβάσεις με τις τράπεζες

Λογιστική

·         Λογιστική καρτέλα εργαζομένου

·         Προαιρετική (on-line) σύνδεση μισθοδοσιών με Γενική Λογιστική και Αναλυτική Λογιστική.

Εκτυπώσεις

·         Ευρετήρια εργαζομένων

·         Ατομικά δελτία εργαζομένων

·         Αναγγελίες πρόσληψης, αποχώρησης κλπ.

·         Αναλυτική και συγκεντρωτική μισθοδοτική κατάσταση

·         Κατάσταση προκαταβολών

·         Αναλυτική καρτέλα εργαζομένου

·         Λογιστική καρτέλα εργαζομένου

·         Αναλυτικό ισοζύγιο

·         Συγκεντρωτικό ισοζύγιο

·         Περιοδικές αναλυτικές και συγκεντρωτικές καταστάσεις εισφορών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία

·         Αναλυτική κατάσταση παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών προς ΚΕΠΥΟ κλπ.

·         Εκτυπώσεις φακέλων, αποδείξεων

·         Κατάσταση ελέγχου εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία και αυτόματη δημιουργία αναδρομικών εισφορών

Η MediaLabέχει αναπτύξει ένα Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης (MIS) μέσω του οποίου οποιαδήποτε στρατηγική της επιχείρησης μπορεί να υλοποιηθεί και να υποστηριχθεί. Αυτό γίνεται με μοντέλα που διαμορφώνονται από τους διαχειριστές των πληροφοριών, που παίρνουν συνήθως και τις αποφάσεις.

Οι εφαρμογές MediaFrameERP χρησιμοποιούν μια έξυπνη μηχανή ανάλυσης των δεδομένων βασισμένη στην πιο εξελιγμένη τεχνολογία σ’ αυτόν τον τομέα (SQLServer 2014 AnalysisServicesOLAP).

Ενδεικτικά αναφέρουμε: Προγραμματισμός απαιτήσεων Υλικών (MRP) που στηρίζεται στη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη ζήτηση του τελικού προϊόντος και των επιμέρους υλικών από τα οποία αυτό αποτελείται. Το σύστημα MRP παίρνει ένα συνολικό πλάνο παραγωγής και το μεταφράζει, μέσω δενδροειδών δομών (BillMaterials), σε επιμέρους υλικά που απαιτούνται, υπολογίζοντας τις ποσότητες και τη χρονική στιγμή που θα είναι αυτά απαραίτητα.

Προβλέψεις κρίσιμων δεδομένων, όπως παραγωγής, πωλήσεων, αποθεμάτων, εξόδων και τελικά κόστους, λαμβάνοντας υπ’ όψη παραμέτρους όπως περιοδικότητες, ‘νεκρές’ περιόδους κ.α. (DataMining-TimeSeries) Στατιστική Επίσης ο χρήστης, μέσα από ένα απλό και λειτουργικό μενού έτοιμων εκτυπώσεων, με ταχύτητα και αξιοπιστία, μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάρει την πληροφορία που χρειάζεται.

Και βέβαια οι δυνατότητες δεν σταματούν εδώ. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα πλέον να χειριστεί το κάθε report δυναμικά, όπως να το εκτυπώσει σε όποιον εκτυπωτή εντός δικτύου επιθυμεί, να κάνει export σε Excel-Word, να τα στείλει απ’ ευθείας fax μέσα από τον υπολογιστή του, να κάνει refresh των δεδομένων επιτόπου στο report και πολλά άλλα. Και όλα αυτά παράλληλα με όποια άλλη εργασία εκτελεί εντός ή εκτός εφαρμογής.

Marketing Services

 Το σύστημα Logistics, εφάμιλλο εξειδικευμένων εφαρμογών, δίνει δυνατότητες ολοκληρωμένης διαχείρισης μεγάλων αποθηκών.

Μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής είναι τα παρακάτω:

 • Πλήρης διαχείριση της αποθήκης μέσω PDA (φορητών υπολογιστών). Onlineασύρματη επικοινωνία με την κεντρική βάση δεδομένων.
 • Διαχείριση σταθερών και μεταβλητών θέσεων ραφιών. Τροφοδότηση ραφιών picking από ράφια stock κτλ.
 • Δυνατότητα καταχώρησης διορθωτικών ή κανονικών απογραφών με τη χρήση PDA.
 • Γεννήτρια όλων των γνωστών barcode με δυνατότητα χρήσης ζυγιστικών.
 • Τήρηση Back-Order με σειρά προτεραιότητας ανά πελάτη και παραγγελία.
 • Πολλαπλοί τρόποι συλλογής παραγγελιών π.χ. ανά πελάτη, συγκεντρωτικά ή ανάλογα με τις ανάγκες ή και με μεικτούς τρόπους.
 • Σύστημα επαλήθευσης της ορθότητας των παραγγελιών με την χρήση barcode/.
 • Οργάνωση και παρακολούθηση δρομολογίων.
 • Πρωτοποριακό σύστημα οργάνωσης και διαχείρισης ελλείψεων

Ρωτήστε μας…

Από τη διαδικασία των αγορών έως και την διακίνηση –παράδοση των εμπορευμάτων στον πελάτη, η εφαρμογή δίνει λύσεις με ταχύτητα και αξιοπιστία. Αποτέλεσμα όλων αυτών η αύξηση της παραγωγικότητας, η ενίσχυση της εικόνας της εταιρείας και τελικά ο ευχαριστημένος πελάτη